Väestötietojärjestelmään luodaan pysyvä huoneistotunnus vuonna 2018

Väestötietopalvelut - 06.06.2018

Väestötietojärjestelmään luodaan vuonna 2018 uutena tietosisältönä pysyvä huoneistotunnus kaikille väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä jo oleville huoneistoille. Pysyvällä huoneistotunnuksella huoneistokohde yksilöidään koko sen elinkaaren ajaksi. Tunnus ei sisällä mitään riippuvuuksia muihin tietoihin eikä siitä voi tulkita mitään.

Pysyvän huoneistotunnuksen muodostuminen väestötietojärjestelmään ilmoitettaville uusille huoneistoille mahdollistetaan viimeistään 1.1.2019 alkaen. Tämä ei edellytä kunnilta toimenpiteitä.

Tarkoitus on, että pysyvää huoneistotunnusta käytettäisiin jatkossa huoneistojen ensisijaisena tunnistetietona yhteiskunnan järjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa sekä linkityksessä. Se lisää siten huoneistotietojen osalta tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä parantaa rekisterien eheyttä.

Pysyvä huoneistotunnus luovutetaan alkuvaiheessa sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) toteutusohjelman ja edelleen huoneistotietojärjestelmän käyttöön.

Pysyvä huoneistotunnus kuntien rakennusvalvonnan järjestelmiin ja prosesseihin vuodesta 2019 alkaen

Väestörekisterikeskuksen toteuttaman esiselvityksen mukaan pysyvän huoneistotunnuksen on järkevintä muodostua kunnan rakennuslupaprosessissa pysyvän rakennustunnuksen tavoin. Vain tällä tavoin tunnuksesta saadaan irti siltä odotetut hyödyt.

Vuoden 2018 aikana Väestörekisterikeskus tekee esivalmisteluita eräiden kuntien, Suomen kuntaliiton sekä kuntien IT-toimittajan kanssa. Työllä tähdätään siihen, että kunnilla olisi niin halutessaan mahdollisuus aloittaa tunnuksen käyttöönottamiseksi tarvittavien muutosten toteuttaminen järjestelmiinsä ja prosesseihinsa vuodesta 2019 alkaen. Muutokset kunta voi toteuttaa omassa aikataulussaan yhteistyössä rakennusvalvonnan järjestelmän IT-toimittajan ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. On arvioitu, että kestää noin kolmesta viiteen vuotta ennen kuin pysyvä huoneistotunnus on käytössä kaikissa Suomen kunnissa.

Väestörekisterikeskus tiedottaa tähän liittyvistä asioista myöhemmin tämän vuoden puolella.

Pysyvän huoneistotunnuksen muodostamisperiaatteet

  • Tunnus muodostetaan samoin periaattein kuin (pysyvä) rakennustunnus.
  • Muodoltaan tunnus on yht. 10 merkkiä pitkä. Se sisältää 9 numeerista merkkiä (ensimmäinen numero aina 2) + lopussa aakkosnumeerinen tarkistusmerkki.
  • Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla yhdeksännumeroinen luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa tarkistusmerkin (ks. taulukko valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 2 §:n 4 momentti).
  • Esimerkki 200001234A

Väestötietojärjestelmän nykyisen osoiterakenteen mukaisen huoneistotunnuksen käyttö jatkuu pysyvän huoneistotunnuksen rinnalla. Osoiterakenteen mukainen huoneistotunnus on osa valtakunnallista henkilöiden osoitejärjestelmää, minkä vuoksi siitä luopumisen ei ole katsottu olevan tarkoituksenmukaista.

Pysyvän huoneistotunnuksen ja sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) käyttöönoton taustaa

Yhteiskunnallinen tarve väestötietojärjestelmästä luovutettavalle pysyvälle huoneistotunnukselle nousi esiin jo 2015 valmistuneen sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) palvelukonseptin myötä. Samana vuonna sähköisen asunto-osakerekisterin perustaminen valittiin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen-painopistealueen Digitalisoidaan julkiset palvelut- kärkihanketta toteuttavaksi toimenpiteeksi. Hankkeen toteuttamisesta päätettiin helmikuussa 2016 ja sen valmistelu organisoitiin valtioneuvostossa maa- ja metsätalousministeriölle, joka asetti keväällä 2016 Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK) -hankkeen linjaamaan ja seuraamaan valmistelua. Väestörekisterikeskus on mukana Maanmittauslaitoksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon kanssa ASREK-hankkeen huhtikuussa 2017 asetetussa Toteutusohjelmassa, joka vastaa hankkeen operatiivisesta valmistelusta.

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä ASREK-hankkeen Toteutusohjelmassa on huolehtia väestötietojärjestelmästä luovutettavan pysyvän huoneistotunnuksen toteuttamisesta. Maanmittauslaitoksen sähköinen huoneistotietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen. Huoneistotietojärjestelmässä pysyvää huoneistotunnusta tullaan käyttämään yhdistämään väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin huoneiston ominaisuuksia kuvaavat tiedot huoneistotietojärjestelmän osake-huoneistorekisterissä oleviin osakkeen omistustietoihin.

Väestörekisterikeskus toteutti pysyvää huoneistotunnusta koskevan esiselvityksen, joka valmistui syyskuussa 2017. Esiselvityksessä kartoitettiin väestörekisterikeskuksen asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita pysyvän huoneistotunnuksen muodostamiselle ja käsittelylle väestötietojärjestelmässä. Esiselvityksen keskeisimpänä tuloksena syntyi tavoitetila pysyvän huoneistotunnuksen muodostamiselle ja käsittelylle sekä toteutusehdotus tavoitetilaan pääsemiseksi. Selvityksessä oli mukana ASREK-hankkeen Toteutusohjelmasta Maanmittauslaitos sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi selvitykseen osallistuivat Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus, Suomen Kuntaliitto sekä kuntien rakennusvalvontajärjestelmien IT-toimittajista CGI Suomi Oy, Sito Oy ja Trimble Solutions Oy.

Lisätietoja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotosta väestötietojärjestelmässä

Kehityspäällikkö Jari Ylä-Kero, jari.yla-kero(at)vrk.fi