Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä vaikuttaa väestötietojärjestelmän tietojen luovutukseen

Väestötietopalvelut - 07.06.2019

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä säädetty ns. toisiolaki tuli voimaan 1.5.2019. Lain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lain tarkoituksena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Toisiolailla säädetään tietolupaviranomaisesta, sen tehtävistä ja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Tietolupaviranomainen myöntää tietoluvan silloin, kun tietoja tarvitaan usealta eri rekisterinpitäjältä. Tietolupa tarvitaan myös silloin, jos tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai tietoja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja. 

Lupaviranomaisen ja hakijan välistä viestintää varten rakennetaan keskitetty tietopyyntöjen ja -lupien hallintajärjestelmä sekä tietoturvalliset käyttöympäristöt ja -liittymät tietojen luovuttamista varten. Näin turvataan entistä paremmin yksilöiden tietosuoja ja varmistetaan tietojen tietoturvallinen käyttö.

Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö sote-toisiotarkoituksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimiva tietolupaviranomainen vastaa 1.4.2020 alkaen väestötietojärjestelmän tietoja koskevien tietolupien myöntämisestä, jos järjestelmästä saatavia tietoja yhdistetään

 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin
 • yhden tai useamman yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin
 • seuraavien organisaatioiden tietoihin:
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja
  • Kela, jos tarvitaan etuuskäsittelyn asiakassuhteessa tallennettuja henkilötietoja sekä tiettyjä reseptikeskukseen ja -arkistoon tallennettuja tietoja lääkemääräyksistä ja niiden toimitustietoja.
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
  • aluehallintovirastot siltä osin kuin ne käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asioita
  • Työterveyslaitos
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
  • sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät.

Jos sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön tarvitaan tietoja vain väestötietojärjestelmästä, Väestörekisterikeskus voi myöntää tietoluvan nykyiseen tapaan itse.

Lisätietoja sote-toisiolaista ja tietolupaviranomaisen palveluista (stm.fi)

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä