Virkailijatoimintojen kehittäminen toteutusvaiheessa

Suomi.fi-palvelut - 26.04.2019

Virkailijatoimintojen avulla mahdollistetaan sähköinen valtuuttaminen ja toisen puolesta asiointi useille tahoille, jotka ovat tällä hetkellä syystä tai toisesta niiden ulkopuolella Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat mm. organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin: esim. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset yritykset. Lisäksi toiminnon avulla sähköisten valtuuksien piiriin pääsevät henkilöt, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia tai eivät muutoin pysty käyttämään sähköisiä välineitä.

Virkailijatoimintojen prototyypin hahmottelusta on päästy nyt varsinaiseen kehitystyöhön.  Kehitystyö on myös projektoitu osaksi Katso -palvelun alasajon tähtäävää kokonaisuutta, jotta eri kehitystehtävien riippuvuudet saadaan hallittua paremmin ja läpinäkyvämmin. Projektityöhön osallistuu tärkeimpien Valtuudet -palvelun sidosryhmien edustajia mm. Verohallinnosta. Virkailijatoimintojen ensimmäinen versio, joka mahdollistaa valtuuden antamisen suomalaiselle asiamiehelle (yritykselle tai henkilölle), on tarkoitus julkaista asiointipalveluiden hyödynnettäväksi kesäkuun aikana. Myöhemmin syksyllä julkaistaan versio, joka mahdollistaa mm. ulkomaalaisen asiamiehen valtuuttamisen.

Virkailijatoimintojen käyttö on luvanvaraista ja tarkoitettu vain viranomaistoimintaa harjoittaville organisaatioille. Virkailijatoimintoja tarvitseville organisaatioille julkaistaan ohjeistusta ja mm. käyttöluvan hakuohjeet ensimmäisen version julkaisun yhteydessä.  Väestörekisterikeskus toimii Suomi.fi-valtuuksien virkailijatoiminnot -työkalun tuottajana, mutta ei tuota varsinaista virkailijavaltuuttamispalvelua, vaan sen järjestää kukin virkailijatoimintoja tarvitseva organisaatio itse. Virkailijatoimintoja hyödyntävät organisaatiot määrittelevät, miten ja missä sähköisiä valtuuksia virkailijatoiminnon avulla luodaan esim. heidän organisaatioasiakkailleen, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai henkilöille, jotka eivät voi itse käyttää Valtuudet-palvelua sähköisesti.