Utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna fortsätter - även om projektet tar slut

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna 2018–2019 (SuoJa) upphör i slutet av 2019. Projektet är en direkt fortsättning på de Suomi.fi-tjänster som genomförts i programmet för den nationella servicearkitekturen (KaPa). Finansieringen för projektet för fortsatt utveckling kom från pengarna som blev över från KaPa-programmet, så i finansieringshänseende kan vi nu granska hur långt vi kommit med den ursprungliga KaPa-finansieringen.

Under två år har vi tagit betydande steg framåt i de gemensamma Suomi.fi-tjänsternas egenskaper och särskilt i ibruktagandet. Under resans gång har vi bytt riktning i tjänsteutvecklingen, prioriterat egenskaper, lämnat bort saker som inte är ändamålsenliga att verkställa och tagit med helt nya utvecklingsobjekt. Detta har även varit projektets centrala princip – att utveckla tjänsterna smidigt enligt behov.

Även om projektet nu avslutas fortsätter utvecklingen av tjänsterna sömfritt även efter årsskiftet vid den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Var är vi nu?

En del av Suomi.fi-tjänsterna genomgår ännu stora utvecklingar och i en del har redan uppnått stadiet med jämnare serviceproduktion. Under det gångna året har vi även för alla tjänsters del övergått till en helhetssmidig utvecklingsmodell och som bäst håller vi på att implementera modellen även i tjänsteledningen. Du kan bekanta dig med hur vi utvecklar tjänsterna på YouTube-videon (på finska).

I tjänsten Identifikation har vi ersatt det gamla Tupas-gränssnittet med nya OIDC-gränssnitt. VI har även byggt upp Finlands nationella eIDAS-knutpunkt och integrerat Tysklands starka identifieringsverktyg i produktionsbruk. Detta gör det möjligt för tyskar att starkt autentisera sig i finländska e-tjänster. Under hösten har vi även skaffat en separat utländsk identifikationstjänst som en del av ersättandet av KATSO-tjänsten. Tjänsten tas i bruk som ett nytt identifieringsverktyg i början av 2020. Identifieringsverktyget gör det möjligt särskilt för användare utanför EU att uträtta ärenden elektroniskt i Finland för företagens räkning, och ersätter de nuvarande KATSO-koderna i de här fallen och e-tjänsterna.

I tjänsten Fullmakter har vi under den senaste tiden utvecklat ett betydande antal nya egenskaper. Vi har gjort det möjligt att uträtta ärenden med fullmakt och fullmaktskoder med fullmakter som skapas i Suomi.fi-webbtjänsten, utvecklat funktioner särskilt för uträttandet av ärenden för företagens räkning och framför allt utvecklat funktioner som ersätter KATSO-identifikationen. Under det gångna året har tjänsten Fullmakter tagits i bruk i många offentliga och privata e-tjänster. Användningen av tjänsten har ökat exponentiellt jämfört med tidigare år. I dagsläget behandlar tjänsten drygt 2 miljoner ärenden uträttade för någon annans räkning och tjänsten har nästan 4 miljoner elektroniska fullmakter som medborgarna skapat. Alla e-tjänster som erbjuder möjligheten att uträtta ärenden för någon annans räkning med hjälp av tjänsten Fullmakter finns i Suomi.fi-webbtjänsten. Tjänsten Fullmakter fick även två priser under det gångna året, först i den inhemska Blue Arrow Awards-tävlingen och sedan i EU:s Sharing and Reuse-tävling i juni. Fullmakter är även en unik tjänst på global skala, eftersom Finland är det första land som har tillåtit juridisk representationsrätt för någon annan i en e-tjänst.

Vi har under projektets lopp utvecklat tjänsten Meddelanden och skapat nya egenskaper och gjort det möjligt att ta i bruk Meddelanden även för en annan person eller ett annat företag med fullmakter eller fullmaktskoder. Vi har även publicerat en mobilversion av Meddelanden både för telefoner och surfplattor för båda de vanligaste plattformarna (iOS och Android).

Suomi.fi-webbtjänsten och -servicedatalagret har utvecklats tillsammans så att de stöder en handledning till de offentliga tjänsterna och särskilt de elektroniska servicekanalerna på ett omfattande sätt. Båda tjänsternas funktioner och innehållets omfattning har utvidgats betydligt. Under det gångna året har vi även publicerat bl.a. en helt ny servicekarta och sökning. På innehållssidan har vi publicerat bl.a. handledande innehåll på teckenspråk. Vi har även utvecklat den interna integrationen av Meddelanden och Fullmakter och Suomi.fi-webbtjänsten både på funktionell och teknisk nivå och i alla Suomi.fi-tjänster gått över till en enhetlig användarupplevelse. Under det gångna året har vi även byggt upp ett gemensamt, öppet gränssnittsbibliotek och anvisningar i formatet Suomi.fi-Design System.

I informationsleden har vi tagit i bruk det efterlängtade REST-gränssnittstödet vid sidan av SOAP. Som bäst förbättrar och förenklar vi anslutningsprocesserna och vidareutvecklar API-katalogen.

I de gemensamma tjänsterna har vi utvecklat Serviceadministrationens webbplats så att kunderna kan ta i bruk alla Suomi.fi-tjänster via en tjänst. Vi har överfört och håller ännu på att överföra Suomi.fi-tjänsterna helt eller delvis till molntjänster så att vi bättre kan betjäna kunderna vid varierande kapacitetsituationer. Vi har även på ett betydande sätt utvecklat alla tjänsters tillgänglighet så att våra tjänster fungerar smidigt för alla slutanvändare.

Utvecklingsarbetet med Suomi.fi-tjänsterna fortsätter trotts att projektet tar slut

År 2020 kommer vi att fokusera på åtminstone följande:

  • Utveckling och ibruktagande av fullmakterna och identifieringstjänsterna på så sätt att även alla kvarstående tjänster och slutanvändare som behöver separata KATSO-koder kan övergå till att endast använda stark autentisering och fullmakter.
  • Utveckling och verkställande av uträttandet av fullmaktsärenden över disk så att en allt större grupp kunder kan ge någon annan person fullmakt att uträtta ärenden för deras räkning.
  • Utveckling av Meddelande-tjänsten och stödet för ibruktagandet så att alla e-tjänster i sakta mak kan avstå från största delen av dokumenten och meddelandena som endast skickas ut på papper.
  • Utvidgning av identifieringstjänstens eIDAS-stöd till nya EU-länder.
  • Vidareutveckling av Suomi.fi-webbtjänsten och -servicedatalagret så att de allt bättre stöder en situationsutgående (medborgaren, företaget) handledning till tjänsterna och en enhetlig servicestig tillsammans med de egentliga e-tjänsterna.
  • Utvecklingen av alla tjänster enligt målen i regeringens program för att främja digitaliseringen.

Jag vill tacka särskilt alla kunder som använder tjänsterna för de gångna, redan fem, åren med utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna. Personligt fortsätter jag ännu under 2020 att styra Suomi.fi-plattformen som stöd för serviceägarna då vi inom projektet går över till en mer bestående modell för helhetsutveckling och serviceledning.

Författaren är projektchef för projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna (SuoJa 2018–2019) och ledande sakkunnig vid Befolkningsregistercentralen (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från och med 1 januari 2020).