Suomi.fi-tjänster nu och i framtiden

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna  (SuoJa, 2018-–019) har pågått i ett och ett halvt års tid. Det är dags att granska var vi är och vad som ännu är på gång under 2019. Samtidigt försöker jag utvärdera hurdana mer omfattande utvecklingsbehov som finns på horisonten för 2020–2023.

Vi har i utvecklingsarbetet för alla Suomi.fi-tjänster gått över till ett enhetligt smidigt utvecklingssätt. Tjänsterna utvecklas som en helhet vilket gör det möjligt att rikta resurserna dit de snabbast kan ge fördelar för kundorganisationerna. För alla tjänster har det dessutom rekryterats affärsverksamhetsägare som ansvarar för sina egna tjänster (produktion, utveckling, kundrelationer, ibruktagande). Ägarna ansvarar dessutom som ett team för administrationen och utvecklingen av hela Suomi.fi-plattformen.

Som stöd för ibruktagandet och våra kunder utvecklar vi webbplatsen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi som är gemensam för alla Suomi.fi-tjänster. Målet är att göra alla ibruktagnings- och dataanvändningsprocesser för ibruktagandet av Suomi.fi-tjänsterna helt digitala och samtidigt erbjuda organisationskunderna vyer och verktyg för administration av tjänsterna och för användningsstatistik.

De viktigaste utvecklingsobjekten 2019 per tjänst

Suomi.fi-identifikation

 • I tjänsten Identifikation ersätts de nuvarande Tupas-gränssnitten i samarbete med alla banker med OpenID-gränssnitt innan utgången av september. Bakom detta står en bestämmelse från Traficom. Detta syns inte på något sätt för slutkunderna men förbättrar bankidentifikationens säkerhet.
 • Till tjänsten Identifikation ansluts nya eIDAS-notifierade identifieringsverktyg. Det tyska identifieringsverktyget är redan i produktion (har publicerats i början av 2019) och näst på tur står kopplingarna till Estlands och Italiens identifikationsverktyg.
 • Till tjänsten Identifikation kopplas i slutet av året den separata identifikationstjänsten för utlänningar som Befolkningsregistercentralen skaffat. Detta ger en lösning på identifikationen särskilt av användare utanför EU. Egenskapen är väsentlig för att vi ska kunna ersätta de nuvarande organisationernas KATSO-identifikationslösning med tjänsten Fullmakter från och med början av 2020.

Suomi.fi-fullmakter

 • Genom de centrala utvecklingsåtgärderna av Fullmakter möjliggör vi ersättningen av KATSO-tjänsten. Som bäst håller vi på att utveckla vad vi kallar ”tjänstemannens användargränssnitt” med hjälp av vilket användarna kan skapa elektroniska fullmakter för sina kunder. Detta behövs i situationer där organisationen eller personen inte själv kan göra fullmakter (t.ex. en offentlig organisation, ett utländskt företag och i framtiden även personkunder som själv inte alls uträttar ärenden på nätet).
 • Som ny egenskap i tjänsten kommer möjligheten att göra företagsfullmakter för flera fullmaktsgivare. Detta löser till exempel situationer som förutsätter att företagets styrelse eller flera namntecknare tillsammans har representationsrätt i e-tjänsterna.
 • Vi genomför tillsammans med Patent- och registerstyrelsen även en möjlighet att uträtta ärenden å föreningars vägnar utifrån registret.

Meddelanden

 • I tjänsten Meddelanden har företagens Meddelande-tjänst publicerats i början av 2019. Med hjälp av detta kan firmatecknaren ta Meddelanden i bruk. Egenskapen kan inte användas av företagen innan de flesta offentliga organisationerna börjar sända meddelanden till företag. Företagens Meddelande-tjänst utvidgas på hösten även till att vara baserad på fullmakt och fullmaktskoder. Detta gör det möjligt för nästan alla företagskunder att skicka meddelanden, så senast nu är det dags för organisationerna att börja ta Meddelande-tjänsten i bruk även för att ersätta den papperspost som skickas ut till företagen med digital kommunikation.
 • För mobilapplikationen har vi skapat en nästan färdig registerbaserad Meddelande-funktion för företag. Egenskapen kommer att tas i produktionsbruk uppskattningsvis i augusti.
 • Under slutet av året fokuserar vi på att förenkla Meddelandenas arkitektur och på att utveckla nya gränssnitt samt särskilt på nya ibruktaganden som kommer att ske i stor mängd (organisationer som skickar meddelanden).
 • I Meddelanden har det redan skett en betydande förändring i medborgarnas sätt att ta emot meddelanden genom att antalet mobilanvändare överskridit antalet webbläsaranvändare. Fler än 100 000 medborgare har redan laddat ner appen! Vi satsar alltså ännu på att utveckla applikationens kvalitet samt bl.a. på stöd för nya kommande telefon- och surfplattsmodeller.

Suomi.fi-webbjänsten och Servicedatalagret

 • Suomi.fi-webbjänsten och Servicedatalagret utvecklas tillsammans under slutet av året. I båda tjänsterna satsar vi särskilt på användbarhet och på innehållets kvalitet samt på stödet för ibruktaganden.

Suomi.fi-tjänsterna 2020–2023

De kommande fyra åren kommer att innebära mycket utvecklingsbehov för Suomi.fi-tjänsterna.

På nationellt nivå är syftet att stöda kunderna (medborgarna, företagen och samfunden) främst för elektroniska ärenden i de offentliga tjänsterna. Detta förutsätter bl.a.

 1. att Fullmakter utvecklas för att stöda alla ärenden (bl.a. intressebevakning, dödsbon och stöd för uträttandet av ärenden över disk).
 2. Vidareutveckling av Meddelanden och stöd för ibruktagandet så att alla finländska företag ska kunna ta emot all myndighetspost elektroniskt.
 3. För att stöda utvecklingen av Suomi.fi-nättjänsten och servicedatalagret görs insamlingen av uppgifter om användargrad och kvalitet samt deras offentliga tillgänglighet enhetlig.
 4. Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att bättre stöda medborgarnas och företagens olika livssituationer (paketering av e-tjänsterna och det handledande innehållet).
 5. Utveckling av Suomi.fi-mobilappen, Fullmakter och Identifikation så att de bättre stöder den ökade användningen av mobilen för ärenden.

Genom att utveckla Suomi.fi-tjänsterna stöder vi Europeiska unionens gränsöverskridande elektroniska uträttande av ärenden och därmed även utvecklingen av den gemensamma inre marknaden.

Den viktigaste saken att beakta här är EU:s förordning om den digitala serviceleden (Single Digital Gateway). Förordningen förpliktigar medlemsländerna att producera enhetliga uppgifter om gränsöverskridande förfaringssätt och tjänster innan utgången av 2020 och en betydande andel elektroniska e-tjänster på EU-nivå innan utgången av 2023. För verkställandet av förordningen är det alltjämt viktigt att vidareutveckla särskilt Identifikationen, Fullmakter, Meddelande-tjänsten och Suomi.fi-nättjänsten.

Under kommande år betonas även samarbete mellan de organisationer som utnyttjar tjänsterna samt ett bättre beaktande av kundernas och slutanvändarnas behov i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna. För detta utvecklar vi hela ämbetsverkets verksamhet och letar efter nya sätt för våra kunder att delta både i handeldningen av våra tjänster som i den gemensamma utvecklingen med oss.

Just nu slappnar vi dock av en stund och fortsätter med nya krafter genast i augusti. Jag vill önska alla våra kunder en utmärkt och avslappnande semestersäsong!

Författaren är projektchef för  projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna (SuoJa 2018–2019).