Sjukvårdsdistrikten, Vimana och BRC främjar tillsammans drifttagningen av tjänsten Meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Befolkningsregistercentralen, IKT-servicecentret Vimana och en grupp sjukvårdsdistrikt samt samkommuner har haft ett nära samarbete för att påskynda drifttagningen av Suomi.fi-meddelanden inom social- och hälsovårdssektorns tjänster.

- Vårt mål är att stödet för drifttagning av Suomi.fi-tjänsterna ska främja digitaliseringen av den kundservice som erbjuds av kundorganisationerna, alltså sjukvårdsdistrikten och samkommunerna för social- och hälsovårdstjänster, samt digitaliseringen av deras verksamhet, berättar Vimanas servicechef Anu Lehtonen.

Parterna har samarbetat i två etapper. Under den första etappen, juni 2018 till augusti 2019, genomfördes ett drifttagningsprojekt där drifttagningen av tjänsten Meddelanden främjades tillsammans med sju olika organisationer, bl.a. samkommunerna för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen, Kajanaland och Kymmenedalen. Som bäst startas ett annat projekt för att utvidga drifttagningarna, där diskussioner förs med 14 organisationer, bl.a. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt.

Utvidgningsprojektet kommer igång nu under hösten, berättar Lehtonen.

- Planerna inkluderar bl.a. gemensamma besök av BRC och Vimana hos organisationerna samt organisationsspecifika arbetsgrupper där vi kartlägger och prioriterar datasystemen som ska anslutas och tjänsterna inklusive tidtabeller.

Tjänsten Meddelanden används mångsidigt av social- och hälsovårdsaktörerna

Inom ramarna för de gemensamma stödprojekten för drifttagning ansluter organisationerna sina tjänster till tjänsten Meddelanden i enlighet med sina resurser och prioriteringar. Enligt Lehtonen ansluts sex olika datasystem och åtskilliga blankettgenomföranden till tjänsten Meddelanden under den första etappen. Nu kan kunderna via tjänsten Meddelanden få bl.a. beslutshandlingar, olika tidsbeställningsbrev och blanketter för informationsbegäran inklusive bilagor. Tjänsten Suomi.fi-meddelanden anslöts till bl.a. ärendehanteringssystemen Dynasty och Tweb samt patientdatasystemet Mediatri.

Drifttagningsprojektet lyckades skapa bestående nytta för kommande projekt, berättar Lehtonen.

- Tillsammans med Befolkningsregistercentralen och kundorganisationerna kunde vi skapa en gemensam verksamhetsmodell och en öppen atmosfär, saker som också kan utnyttjas i samband med framtida drifttagningar. Samarbetet, nätverkandet och utbytet av erfarenheter upplevdes som positiva, liksom det faktum att drifttagningarna genomfördes under handledning, konstaterar Lehtonen.

Enligt Lehtonen kunde också de problematiska frågorna lösas.

- Det uppstod många frågor med anknytning till bl.a. informationssäkerheten och huruvida handlingar över huvud taget kan skickas från datasystemen till tjänsten Meddelanden. Användarna identifieras genom stark autentisering och meddelandena förmedlas krypterade i enlighet med kraven på informationssäkerhet och dataskydd. När det gäller både informationssäkerheten och andra frågor utredde vi och hittade vi lösningar i samarbete med BRC och kundorganisationerna.

Tjänsten Meddelanden är till stor nytta för social- och hälsovårdsaktörerna och kunderna

Såväl kunderna hos social- och hälsovårdstjänsterna som organisationerna som skickar meddelanden har nytta av tjänsten Meddelanden. Kunderna får möjlighet att läsa beslut som gäller dem snabbt och behändigt. Meddelandena lagras också i elektronisk form i användarens egen elektroniska brevlåda i Suomi.fi.

För social- och hälsovårdsorganisationerna medför tjänsten Meddelanden smidigare processer och ekonomiska besparingar, konstaterar Lehtonen.

- Tjänsten ger småningom besparingar inte bara när det gäller postavgifter för brev, utan också arbetstid, då till exempel ett tidsbeställningsbrev eller något annat uppdrag skapas via ett datasystem, där man kan bifoga olika anvisningar och andra bilagor elektroniskt genom att ”trycka på en knapp”. Tidigare skedde samma process manuellt genom att skriva ut varje enskild handling och/eller samla ihop bilagor från hyllor och lådor och därefter ännu placera dem i kuvert och posta dem.

Genom samarbete åstadkommer man också mer vid framtida drifttagningsprojekt, konstaterar Lehtonen.

- När vi sammanför social- och hälsovårdsaktörernas substansrelaterade sakkunskap, BRC:s tekniska kunnande och Vimanas projektkunnande får vi fart på drifttagningarna och ökar också i slutändan antalet kunder som väljer elektronisk meddelandeförmedling.

- Genom att dra nytta av bekanta modeller för drifttagning, bilda nätverk och dela information samt planera genomförandena tillsammans åstadkommer vi effektiva drifttagningar av tjänsten Meddelanden. Det gynnar både organisationerna som skickar meddelanden och deras kunder!

 

Mer information

Servicechef Anu Lehtonen
Vimana Oy
anu.lehtonen@vimana.fi
 

Ledande sakkunnig Hannu Korkeala
Befolkningsregistercentralen
hannu.korkeala@vrk.fi