Påminnelse: eIDAS-enkät för Suomi.fi-identifikationens kundorganisationer

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Målet med eIDAS-förordningen är att underlätta gränsöverskridande användning av e-tjänster i EU-länder. Förordningen ger medborgare rätt att använda sina egna identifieringsverktyg för stark autentisering när de använder e-tjänster inom den offentliga förvaltningen i ett annat land. Det måste alltså gå att identifiera sig med ett annat EU-lands identifieringsverktyg i Finlands offentliga förvaltnings e-tjänster. 

Identifieringen av andra länders medborgare sköts via Suomi.fi-identifikation. Det behöver alltså inte göras några ändringar i e-tjänsterna när det kommer till identifieringen. Den stora skillnaden för e-tjänsterna är dock vilka uppgifter utländska användare har tillgång till: de har inte en finländsk personbeteckning utan en s.k. eIDAS-beteckning och det går inte att granska deras uppgifter i befolkningsdatasystemet eller i våra övriga basregister. Förordningen är redan i kraft, vilket innebär att det redan borde vara möjligt att använda e-tjänster med identifieringsverktyg från ett annat EU-land. Tysklands chipförsedda identitetskort var det första identifieringsverktyg som EU godkände och det har gått att använda det för att identifiera sig i finländska e-tjänster via Suomi.fi-identifikation sedan februari 2019. Andra länder läggs till i den takt de godkänns av EU. I höst kommer till exempel Estland och Italien att läggas till. 

Målet med denna enkät är att ta reda på hur de organisationer som utnyttjar Suomi.fi-identifikation har beaktat eIDAS-förordningen och de förpliktelser den innebär. Vi är särskilt intresserade av att höra hurdana lösningar som har skapats eller planeras när det gäller medborgare från ett annat EU-land som använder e-tjänsterna.

Observera att enkäten i regel bara har skickats till en person per organisation och att det är meningen att hela organisationen ska besvara den med ett gemensamt svar.

Svara på enkäten innan den 11 oktober: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/eidaskysely