Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet (BDS) samlades i Kouvola den 7–8 augusti. Deltagarna företrädde Befolkningsregistercentralen, magistraterna, kommunerna (S:t Michel, Åbo, Vanda, Borgå och Nivala) samt kommunernas programleverantörer CGI, Sitowise och Trimble.

Samarbetsgruppens medlemmar besökte bostadsmässan i Kouvola under den första dagen. Tapani Ryynänen och Esa Inkilä från stadens byggnadstillsyn berättade om processen för att bevilja bygglov för mässområdet, hur mässområdet byggdes upp och allmänt om bostadsmässan.

Aktuellt om den nya byggnadsklassificeringen och den permanenta lägenhetsbeteckningen

Tytti Ronkainen var ordförande och Tommi Niemi var sekreterare för samarbetsgruppen, båda företräder Befolkningsregistercentralen. Att tillåta flyttning till fritidsbyggnader väckte mest diskussion. Den nuvarande praxisen hindrar både digitaliseringsutvecklingen och användningen av e-tjänster, och olägenheterna för medborgarna borde elimineras. Befolkningsregistercentralen förbereder ett förslag om att ändra registreringsförfarandet i och med att den nya byggnadsklassificeringen tas i bruk. Med hjälp av den nya byggnadsklassificeringen delas fritidsbostäder som registreras i befolkningsdatasystemet i fortsättningen in i bostäder som används på sommaren och i bostäder som är avsedda att användas året om. Den här indelningen kan eventuellt tillämpas i fortsättningen.

Jari Ylä-Kero och Leila Kivistö från Befolkningsdatacentralen redogjorde för reformen av byggnadsklassificeringen i befolkningsdatasystemet (BDS). I juni integrationstestades underhålls- och informationstjänsterna med hänsyn till befolkningsdatasystemet, och systemet som helhet är klart för användning. Statistikcentralen har genomfört behövliga ändringar i sitt eget system. Också Skatteförvaltningen har, såvitt man vet, beredskap att ta emot ny byggnadsklassificeringsinformation snart efter BDS-ibruktagandet.

Kivistö berättade om kommunikations- och utbildningstidtabellerna i anslutning till ibruktagandet av den nya byggnadsklassificeringen 2018:

  • den 14 juni skickade vi en förfrågan till kommunerna om deras intresse för att upprätthålla den nya byggnadsklassen under övergångstiden (en påminnelse om detta skickades den 5 augusti)
  • den 20 augusti ordnade vi ett informationsmöte för magistraterna. Alla kommuner har fått anvisningar och länkar till informationsvideon. Innehållet i videon varierar beroende på om det handlar om en registeransvarig eller anmälande kommun
  • den 2 september gav vi information om ibruktagandet av den nya byggnadsklassificeringen på vrk.fi
  • i september är avsikten att publicera en undervisningsvideo för kommuner och magistrater liksom anvisningar om hur man använder gränssnittet, ändamålet med gränssnittet och om ändringar av byggnadsklassen samt nya rapporter.

Niemi berättade närmare om enkäten som syftade till att kartlägga kommunernas intresse för att upprätthålla den nya byggnadsklassen enligt den nya byggnadsklassificeringen. Före den utsatta tiden besvarades enkäten av 107 kommuner. Sammanlagt 61 kommuner var beredda att själv ange byggnadsklassen och 46 kommuner ville överlåta klassificeringen till Statistikcentralen. De största städerna har förbundit sig att själva ange byggnadsklassen. När det gäller de kommuner som inte gav något svar är vår tolkning att de inte själva vill ta hand om omklassificeringen. Statistikcentralen tar hand om klassificeringen för deras räkning.

Jari Koskela från Befolkningsregistercentralen berättade om gränssnitten för underhållet av byggnadsuppgifterna. De genomförs arkitektoniskt som REST- och SOAP-system. Via ett gränssnitt kan man uppdatera adressen, postnumret, fastigheten där byggnaden är belägen och byggnadsklassen utan att behöva anmäla några andra uppgifter om byggnaden. Nya gränssnitt kan byggas upp efter behov. Alla gränssnitt publiceras också via informationsleden under 2019 eller 2020. Den exakta tidtabellen kommer att fastställas senare.

Enligt Ylä-Kero skapades en permanent lägenhetsbeteckning (BDS-PLB) för alla lägenheter i befolkningsdatasystemet i december i fjol. Därefter har beteckningen getts till varje ny lägenhet som registreras i systemet. Beteckningen har visats som en ny uppgift i BDS-underhållsgränssnittet sedan den 3 december 2018. I fortsättningen ska den permanenta lägenhetsbeteckningen användas som lägenheternas primära tekniska identifikationsuppgift i befolkningsdatasystemet vid datautbyte och länkningar mellan samhälleliga system och register. Kommunerna har underhållit och anmält lägenhetsuppgifter som normalt efter ibruktagandet och fortsätter med det.

Målbilden är att VTJ-PHT kan lämnas ut från befolkningsdatasystemet via ett gränssnitt till kommunens system i fråga om ett objekt i bygglovsskedet, på motsvarande sätt som den permanenta byggnadsbeteckningen (BDS-PBB) nuförtiden. Användningen av gränssnittet förutsätter att kommunernas IT-leverantörer tar fram nya systemversioner och att kommunerna skaffar och tar i bruk dem. Ibruktagandet görs som ett samarbete mellan Befolkningsregistercentralen och kommunernas systemleverantörer. Befolkningsregistercentralen önskar att kommunerna ska kunna ta i bruk systemversioner som stöder den permanenta lägenhetsbeteckningen till exempel i slutet av 2020 eller början av 2021. Kommunerna bestämmer självständigt om anskaffningen av nya systemversioner efter eget gottfinnande och enligt tidsplanen.