Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna i namnlagen medför även ändringar i befolkningsdatasystemet.

Tillsammans med justitieministeriet ordnade Befolkningsregistercentralen i november–december utbildningar om namnlagstiftningen för bl.a. magistraterna och församlingarna. Sammanlagt cirka 500 intresserade deltog antingen på plats eller via nätet.

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

De bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp. Parallellt med den ökande internationaliseringen ska man dock också se till att trygga den traditionella namnkulturen i Finland. Skyddet för existerande efternamn ska i regel inte ändras. Beaktandet av barnets bästa i beslutsfattandet om barnets namn ska stärkas.

Överlappande myndighetsfunktioner i samband med namnärenden gallras bort och behandlingstiderna för namnansökningar förkortas. Det skapas elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn.

Reformen är en följd av bland annat förändringarna i familjestrukturerna, till exempel det ökade antalet sambor samt familjers internationalisering och strävan efter mera individuella namnval.

Mer information om laget på justitieministeriets webbplats (Pressmeddelande 12.12.2018).