Den permanenta lägenhetsbeteckningen har tagits ibruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Alla lägenheter i befolkningsdatasystemet har den 2.12.2018 fått permanent lägenhetsbeteckning som ny dataenhet (BDS-PLB). I och med ibruktagandet skapas en VTJ-PHT även för alla nya lägenheter som registreras i befolkningsdatasystemet (BDS). Gränssnitten i BDS för underhåll av uppgifter om byggnader och lägenheter samt anropen till dem fungerar som förr.

Med hjälp av den permanenta lägenhetsbeteckningen kan lägenheten identifieras under hela dess livstid. Beteckningen innehåller inga uppgifter om den identifierade lägenheten.

Avsikten är att i fortsättningen använda den permanenta lägenhetsbeteckningen som lägenheternas primära identifikationsuppgift i datautbytet mellan samhällets system och register samt i kopplingarna. För lägenhetsuppgifternas del innebär detta bättre tillgång till uppgifterna och bättre användbarhet samt gör registren enhetligare.

Den permanenta lägenhetsbeteckningen förutsätter ännu inte några åtgärder av kommunerna eller magistraterna

Dessutom fortsätter användningen av lägenhetsbetäckningen enligt den nuvarande adresstrukturen parallellt med den permanenta lägenhetsbeteckningen. Lägenhetsbeteckningen enligt adresstrukturen är en del av det nationella adressystemet för personer och det är inte ändamålsenligt att slopa detta.

Den permanenta lägenhetsbeteckningen tas i bruk i kommunernas byggnadstillsynssystem och -processer från och med slutet av 2019

Enligt den förhandsutredning Befolkningsregistercentralen utfört är det klokast att bilda lägenhetsbeteckningen i kommunens byggnadstillståndsprocess på samma sätt som den permanenta byggnadsbeteckningen. I fortsättningen kommer alltså den permanenta lägenhetsbeteckning som skapas i befolkningsdatasystemet att förmedlas till kommunernas system redan vid byggnadstillståndsskedet. Detta förutsätter att man i kommunernas byggnadstillsynssystem har installerat en programversion som stöder den permanenta lägenhetsbeteckningen.

Man kommer att lägga till ett stöd för VTJ-PHT i BDS:s administrationsgränssnitt för uppgifter om byggnader och lägenheter under 2019. Dessutom utför Befolkningsregistercentralen förberedelser för att ta i bruk beteckningen tillsammans med en del kommuner, Finlands kommunförbund samt kommunernas IT-leverantörer. Arbetet syftar på att kommunerna om de så vill ska kunna börja genomföra de ändringar som behövs i systemen och processerna från och med 2019. Kommunen kan genomföra ändringarna enligt egen tidtabell i samband med IT-leverantören för sitt byggnadstillsynssystem och Befolkningsregistercentralen. Enligt uppskattningarna tar det cirka tre till fem år innan den permanenta lägenhetsbeteckningen används i alla Finlands kommuner.

Utlämning av den permanenta lägenhetsbeteckningen från befolkningsdatasystemet som en del av byggnads- och lägenhetsuppgifters grundplocknings-material

Det är möjligt att utlämna den permanenta lägenhetsbeteckningen i datamaterialet byggnads- och lägenhetsuppgifter (RHR) till offentliga förvaltningen från och med 2.1.2019. Den permanenta lägenhetsbeteckningen blir sista fält i delfilen R5: uppgifter om lägenheter i byggnaden.

Leveransen av permanenta lägenhetsbeteckningen i RHR-grundplockning -materialet har en övergångstid 2.1 – 31.12.2019. Under övergångstiden levereras RHR-materialet utan den permanenta lägenhetsbeteckningen, ifall beställaren inte skilt ber om att den inkluderas.

Efter övergångstiden, från och med 1.1.2020 kommer den permanenta lägenhetsbeteckningen att alltid finnas med i RHR – grundplockningsmaterialet.

Principerna för hur den permanenta lägenhetsbeteckningen bildas:

  • Beteckningen bildas med samma principer som den bestående byggnadsbeteckningen (VTJ-PRT)
  • Beteckningen består av en nio tecken lång löpande sifferdel som börjar med siffran 2 och av en kontrollbeteckning på ett tecken, beteckningen är alltså totalt tio tecken lång
  • Kontrollbeteckningen bildas genom att dividera det niosiffriga talet med 31, resten anger då kontrollbeteckningen (se 2 § 4 mom. i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet)
  • T.ex. 200001234A.

Förkortningen för den permanenta lägenhetsbeteckningen är VTJ-PHT.

Den permanenta lägenhetsbeteckningen ändras inte även om det utförs ändringar i lägenheten under dess livstid. När lägenheten avlägsnas kan den permanenta lägenhetsbeteckningen inte tas i bruk på nytt.

Bakgrund

Det samhälleliga behovet för permanenta lägenhetsbeteckningar som överlämnas från befolkningsdatasystemet lyftes fram i och med servicekonceptet för det elektroniska bostadsaktieregistret (ASREK) som slutfördes 2015. Samma år blev det elektroniska bostadsaktieregistret en del av spetsprojektet Offentliga tjänster digitaliseras. Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte under våren 2016 projektet Elektroniskt aktiebostadsregister (ASREK) för att dra upp riktlinjer för och följa upp beredningen av spetsprojektet. Befolkningsregistercentralen deltar tillsammans med Lantmäteriverket, Patent- och registerstyrelsen samt Skatteförvaltningen i implementeringsprogrammet för ASREK-projektet som tillsattes i april 2017 med ansvar för projektets operativa beredning.

I implementeringsprogrammet för ASREK-projektet har Befolkningsregistercentralen i uppdrag att genomföra den permanenta lägenhetsbeteckningen i befolkningsdatasystemet. Det elektroniska lägenhetsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket tas i bruk den 1 januari 2019. I lägenhetsdatasystemet kommer den permanenta lägenhetsbeteckningen senare att användas för att sammanföra uppgifter som beskriver lägenheter i befolkningsdatasystemets byggnads- och lägenhetsregister med uppgifter om aktielägenheter i lägenhetsdatasystemets aktielägenhetsregister.

Lagen om ett bostadsdatasystem antogs av riksdagen (Pressmeddelande 10.12.2018) -> https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/laki-huoneistotietojarjestelmasta-hyvaksyttiin-eduskunnassa

Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register fr.o.m. år 2019 (Nyhet 10.12.2018) -> https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/aktuellt/uppgifterna-om-aktielagenheter-till-nytt-register-ar-2019-0

Lägenhets- och lokaldatasystemet -> https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1