Tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Tillämpningen av EU:s mycket omtalade allmänna dataskyddsförordning påbörjas den 25.5.2018.

Läs mer

Rakennustiedot myötätuulessa 2018 båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralen anordnar ett finskspråkigt båtseminarium den 27–29.11.2018 på fartyget M/S Silja Serenade på sträckan Helsingfors–Stockholm–Helsingfors.

Läs mer

Förhandsmeddelande: Hierarkin för Befolkningsregistercentralens certifikat förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

År 2018 inför Befolkningsregistercentralen en ny certifikatshierarki. Den nya hierarkin innehåller ett nytt rotcertifikat och nya certifikatutfärdarens certifikat.

Läs mer

Evenemang

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren.

Läs mer