Information om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

När dataskyddsförordningen trädde i kraft ålades de personuppgiftsansvariga att bedöma och dokumentera sin verksamhet i ljuset av den nya dataskyddslagstiftningen. Den personuppgiftsansvariga ska bedöma villkoren för sin behandling av uppgifter bl.a. i fråga om behandlingens laglighet och möjligheterna att minimera användningen av uppgifter.

Läs mer

Nu är det möjligt att beställa elektroniska intyg genom självbetjäning i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna i namnlagen medför även ändringar i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Den permanenta lägenhetsbeteckningen har tagits ibruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Alla lägenheter i befolkningsdatasystemet har den 2.12.2018 fått permanent lägenhetsbeteckning som ny dataenhet (BDS-PLB).

Läs mer