Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av meddelandetjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Läs mer

Underhållet och utvecklingen av uppgifterna i Servicedatalagret fortsätter

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Programmet för genomförandet av en nationell servicearkitektur upphör vid utgången av 2017. Inom ramen för programmet har bland annat den nya Suomi.fi-nättjänsten och det nya Suomi.fi-servicedatalagret genomförts. I det senare nämnda har kommuner och statliga aktörer infört tjänstebeskrivningar som är tillgängliga via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Medborgarkontot tas ur bruk: Den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i mitten av december

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Läs mer

Berätta för medborgarna om Suomi.fi-tjänsterna - Dra fördel av kommunikations- och marknadsföringsmaterialet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Suomi.fi-banner för er webbplats – broschyrer och affischer till betjäningsställen – material för informationstavlor – färdiga artiklar som ni kan använda

Läs mer

Ändringar som påverkar användningen av Suomi.fi-servicedatalagret samlas till en webbsida

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ändringar som påverkar innehållet i och användningen av Suomi.fi-servicedatalagret liksom andra aktuella frågor har samlats till en sida. Information om ändringar publiceras i kommunikationskanalen för Suomi.fi-tjänsterna esuomi.fi, till den sidan som finns bakom denna länk: https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-servicedatalager/aktuellt/?lang=sv.

Läs mer